Ochrana osobných údajov

  • Prevádzkovateľom portálu projektoveriadenie.sk spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o., sídlo Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka č.19684/L, IČO: 43809731, DIČ: 2022469779, IČ DPH: SK2022469779.
  • Pri komunikácii so zákazníkom a vyžadovania osobných údajov sa riadime ustanovením zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom vyžadujeme od svojich zákazníkov iba nevyhnutné informácie, potrebné pre zabezpečenie elektronickej komunikácie (email), odoslanie veci na správnu adresu a vystavenie daňového dokladu. Pri vypisovaní objednávky je potrebné, aby:
    • fyzické osoby (jednotlivci) uviedli svoje meno, priezvisko, poštovú adresu a poštové smerovacie číslo, prípadne kontakt pre možnosť ďalšej komunikácie,
    • právnické osoby (firmy a organizácie) uviedli všetky potrebné identifikačné údaje potrebné na riadene vystavenie daňového dokladu, prípadne kontakt pre možnosť ďalšej komunikácie.
  • Pre možnosť odoberania bezplatných vecí (zvyčajne Newsletter-ov, elektronických pomôcok a študijných materiálov), je potrebná registrácia zákazníkov v minimálnom rozsahu potrebnom na bezplatné doručenie uvedenej veci (meno a emailová adresa).
  • Odoslaním záväznej objednávky alebo vyplnením registrácie dáva zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a dodania veci, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Zákazník zároveň udeľuje súhlas na zasielanie obchodných oznámení (Newsletter-ov) na uvedenú emailovú adresu. Tieto obchodné oznámenia nie sú považované za nevyžiadanú poštu a zákazník má právo sa odhlásiť z odoberania týchto obchodných oznámení.
  • Údaje našich zákazníkov sú uložené v databáze spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. Spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. údaje svojich zákazníkov nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje tretím stranám okrem tých, s ktorými spolupracuje na bezchybnom vybavení objednávky a doručení obstaranej veci.
  • Zákazník odoslaním záväznej objednávky alebo vyplnením registrácie udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.