PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o., sídlo Nová 4716/34, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka č.19684/L, IČO: 43809731, DIČ: 2022469779, IČ DPH: SK2022469779.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: asistent@garantpp.sk, +421 905 800 995.

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov (OÚ) podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Ako návštevník alebo zákazník webstránky www.projektoveriadenie.sk a www.ptbok.com spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Článok II.
Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Osobné údaje na spracovanie objednávky

Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a úspešné vybavenie objednávky.

Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje dobu uchovávania týchto osobných údajov.

Príjemcami týchto osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov a Slovenská pošta, ktorú využívame na doručenie tovaru.

Osobné údaje na marketingové účely

Na účely informovania o našich ponukách a novinkách (marketingové informácie) spracúvame vaše emailové adresy na právnom základe článku 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Tieto osobné údaje spracúvame až do doby, pokým váš súhlas neodvoláte. 

 

Súbory cookies

Na stránkach používame súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránok, iné nám umožňujú poskytnúť vám lepšiu skúsenosť pri návšteve našich stránok alebo zobrazovaní reklamy, pomáhajú nám analyzovať návštevnosť a stránky zlepšovať.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú vo vašom počítači a pomáhajú nám k lepšej užívateľskej skúsenosti na našich stránkach. Cookies používame na personalizáciu obsahu stránok a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych sietí a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok tiež zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych sietí, reklamy a analýzy, ktorí ich môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili pri vašom používaní ich služieb.

Zo zákona môžeme na vašom zariadení ukladať iba súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie. Budeme vďační, keď nám ho poskytnete a pomôžete nám tak, naše stránky a služby zlepšovať. Svoj súhlas s používaním cookies na našom webe môžete samozrejme kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.

Aké súbory cookie používame:

  • Nevyhnutné - aby stránky fungovali, ako majú.
  • Preferenčné - aby sme si pamätali vaše preferencie.
  • Štatistické - aby sme vedeli, čo na webe robíte a čo zlepšiť.
  • Marketingové - aby sme vám ukazovali iba relevantnú reklamu.

 

Nevyhnutné - aby stránky fungovali, ako majú.

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú urobiť webové stránky uplatniteľnými tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže web správne fungovať.

Preferenčné - aby sme si pamätali vaše preferencie.

Preferenčné cookies umožňujú, aby si stránka pamätala informácie, ktoré upravujú, ako sa stránka chová alebo vyzerá. Napr. vaše prihlásenie, obsah košíka, krajinu, z ktorej stránku navštevujete.

Štatistické - aby sme vedeli, čo na webe robíte a čo zlepšiť.

Štatistické cookies pomáhajú prevádzkovateľovi stránok pochopiť, ako návštevníci stránok stránku používajú, aby mohol stránky optimalizovať a ponúknuť im lepšiu skúsenosť. Všetky dáta sa zbierajú anonymne a nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.

Marketingové - aby sme vám ukazovali iba relevantnú reklamu.

Marketingové cookies sa používajú na sledovanie pohybu návštevníkov naprieč webovými stránkami s cieľom zobrazovať im iba takú reklamu, ktorá je pre daného človeka relevantná a užitočná. Všetky dáta sa zbierajú a používajú anonymne a nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.

 

Prijatie a odmietnitie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača nasledovne:

  • Odmietnuť všetko;
  • Prijať všetko;
  • Nastavenie cookies (jednotlivé súhlasy).

Článok III
Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

Postup pri uplatňovaní práv dotknutých osôb

Pre informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby, nás prosím kontaktujte písomne emailom na adrese: asistent@garantpp.sk.

V správe uveďte, aké právo chcete uplatniť (opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov). 

Následne (zvyčajne do 1 - 2 pracovných dní) Vašu požiadavku zanalyzujeme, prijmeme adekvátne opatrenia a písomne Vám odpovieme v súlade s Vašimi právami.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (obvykle stlačením linku "odhlásiť" v spodnej časti emailovej správy). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Aktualizované 11. 05. 2022