Certifikát projektového manažéra

Prečo ho vyžadovať?

Ako by sa Vám páčilo?

certifikát projektového manažéra 2a

Ako by sa Vám páčilo...

keby Vaše deti vozili do školy vodiči, ktorých nikto nepreskúšal z pravidiel cestnej premávky?

certifikát projektového manažéra 1a

Ako by sa Vám páčilo...

keby cestou na dovolenku pilotoval vaše lietadlo pilot, u ktorého nikto neoveril znalosti a zručnosti na túto profesiu?

certifikát projektového manažéra

Ako by sa Vám páčilo...

keby Vás operoval lekár, u ktorého nikto neposúdil odbornú pripravenosť na vykonávanie tohto povolania?

A presne toto sa deje pri riadení projektov...

Investori zverujú svoje projekty a státisíc-eurové rozpočty do rúk ľudí, od ktorých nevyžadujú predložiť ani minimálny doklad o odbornej spôsobilosti na riadenie projektov a zákaziek.

Môžete namietať, že vodičský preukaz ešte nie je zárukou bezpečnej jazdy na verejných komunikáciach. Áno máte pravdu. Je to však štátom predpísané minimum, ktoré musí zvládnuť každý vodič, pokiaľ chce jazdiť s vozidlom na verejných komunikáciach. A obdobne je tomu aj u iných profesií, vrátane kaderníčky či maséra - uchádzači musia preukázať pripravenosť (teoretickú aj praktickú) na vykonávanie konkrétnej profesie.

No v oblasti "riadenia projektov" takéto - štátom predpísané minimum neexistuje... bohužiaľ... zatiaľ! 
Môžeme sa však inšpirovať tým, čo funguje vo svete - a to je medzinárodná certifikácia projektových manažérov.

certifikácia IPMA PRINCE2 PMI

Prečo sa certifikovať?

Z pohľadu jednotlivca - výrazne rastie Vaša hodnota na trhu práce. Stanete sa držiteľom medzinárodne platného certifikátu, ktorý dokladuje, že ste odborníkom v oblasti riadenia projektov. Certifikáty sa vyžadujú aj vo verejnom obstarávaní a Vy budete jeho držiteľom.

Z pohľadu zákazníka - je certifikovaný projektový manažér predpokladom kvalitného riadenia projektu a zodpovedného hospodárenia s financiami a ďalšími prostriedkami, vyčlenenými na projekt.

Z pohľadu zamestnávateľa - je certifikácia svojich pracovníkov  potvrdenie odbornej spôsobilosti nezávislou treťou stranou a obvykle sa využíva ako podmienka na kariérny rast a postup vo funkcii.

Čo je to certifikácia?

Certifikácia je proces posúdenia Vašej odbornej spôsobilosti nezávislým orgánom.

V oblasti projektového manažmentu je medzinárodná certifikácia:

 • proces posúdenia Vašej odbornej spôsobilosti na riadenie projektov,
 • podľa niektorého medzinárodného štandardu (IPMA, PRINCE2, PMI...),
 • nezávislým certifikačným orgánom (certifikačnou autoritou).

Certifikácia prebieha formou skúšky/overením zhody so štandardom.

Výsledkom certifikácie
je udelenie medzinárodne platného certifikátu (s platnosťou obvykle na 3 až 5 rokov) a zapísanie Vášho mena do medzinárodnej databázy odborníkov na projektové riadenie.

Re-certifikácia
je predĺženie platnosti Vášho certifikátu. Zvyčajne si vyžaduje iba zdokladovanie praxe za predchádzajúce obdobie platnosti certifikátu (3 až 5 rokov) a preukázanie odborného rastu/vzdelávania (kurzy, konferencie, webináre, články, samoštúdium...).

projektové riadenie certifikácia 900x1900

Približné porovnanie certifikačných skúšok

Približné porovnanie certifikačných skúšok na získanie certifikátov pre "projektových manažérov " z hľadiska náročnosti a komplexnosti posudzovania vedomostí, skúseností a vyžadovanej praxe uchádzačov o certifikát.

projektové riadenie certifikácia IPMA PMI PRINCE2

Poznámka:
Porovnanie iných certifikátov, pre manažérov programov a portfólií ani ďalších certifikátov IPMA, PMI a Axelos, nie sú predmetom tohto článku.

Certifikáty pre projektových manažérov:

 • IPMA stupeň A
 • IPMA stupeň B
 • IPMA stupeň C
 • PMI PMP
 • PRINCE2 Practitioner

Certifikáty pre členov projektových tímov
(a začínajúcich projektových manažérov):

 • IPMA stupeň D
 • PMI CAPM
 • PRINCE2 Foundation

 

Ako si vybrať?

IPMA - má ambíciu sa stať najrozšírenejším štandardom na svete. Má až 4 stupňe certifikátov (podľa praxe uchádzača) a certifikát dokladuje nielen "technické spôsobilosti", ale aj tzv. "mäkké" sociálne spôsobilosti a spôsobilosti "zvládnuť prostredie". Štandard je univerzálny bez ohľadu na odvetvie hospodárstva. Skúšky sú v slovenskom jazyku a certifikát IPMA-D je rýchlo získateľný. Pre získanie certifikátov IPMA - C, B, A  je potrebné dokladovať praktické skúsenosti.

PMI - v súčasnosti nejrozšírenejší štandard - celosvetovo uznávaný. Skúšky sú online v anglickom jazyku. Základom štandardu je procesný model a 10 znalostných oblastí. Vhodný, ak pôsobite na globálnych trhoch, najmä v Amerike a Ázii. Štandard PMI sa stal základom pre spracovanie medzinárodnej normy ISO 21500. Pre získanie certifikátov PMI - PMP a CAPM je potrebné dokladovať praktické skúsenosti.

PRINCE2 - rýchlo získateľný, overuje teoretické znalosti (nie praktické skúsenosti) a v porovnaní s inými štandardami (IPMA, PMI, ISO) používa odlišné skupiny procesov. Prednosťou je, že popisuje nielen rolu "manažéra projektu" ale aj ďalšie roly v organizačnej štruktúre projektu (ako jedinný štandard). Skúšky sú v slovenskom, českom či anglickom jazyku (podľa verzie). Je preferovaný najmä vo verejnej správe, najmä z dôvodu rýchleho a jednoduchého získania, no pri riadení verejných projektov je málo využívaný. Pri certifikovačném procese sa neoveruje prax uchádzačov, preto sú niekedy certifikáty PRINCE2 považované za certifikáty s nižšou hodnotou.

Riadiť projekty by mal vedieť každý občan EÚ.
Neveríte?

certifikát projektového manažéra

Vedeli ste, že Európska únia v dokumente "Kľúčové spôsobilosti na celoživotné vzdelávanie" definovala "Iniciatívnosť a podnikavosť (podnikateľskú spôsobilosť)", podľa ktorej by každý občan EÚ mal byť schopný premeniť ľubovoľnú myšlienku na skutok formou projektu?

Pripomínam - každý občan EÚ...

Chcete si overiť certifikát Vášho zamestnanca či dodávateľa?
Chcete nazrieť do medzinárodných databáz?

Projektový manažér je profesia,
ale aj dočasná rola

certifikát projektového manažéra 4

Projektový manažér môže byť pracovná pozícia vo firme. No manažérom projektu môže byť aj každý z nás - dočasne môžeme viesť projektový tím.

Riaditeľ spoločnosti môže byť manažérom projektu - vybudovania novej pobočky. Asistentka riaditeľa môže byť manažérkou projektu - vytvorenia registratúrneho poriadku či implementovania nariadenia GDPR.

Každý z nás môže byť dočasným manažérom konkrétneho projektu. A preto by sme mali mať spôsobilosti uchopiť myšlienku, naplánovať ju a zrealizovať ju na dosiahnutie úspechu a želaných prínosov.

No a certifikát je odborným osvedčením, že takého spôsobilosti máme.

Prečo tomu tak je? 

Svet okolo nás sa rýchlo mení a pokiaľ chcete prežiť, musíte sa vedieť prispôsobiť. A presne o tom sú projekty. Projekty sú nástrojom, ako riadeným spôsobom zrealizovať interné zmeny alebo externé zákazky.

Inšpirujúce video o rýchlosti zmien okolo nás - je "Zákon času" (10 min, 17 sek.). Pozrite si...
Zdroj: YouTube

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Záver

Ak ste projektový manažér získajte doklad o Vašej odbornej spôsobilosti - nechajte sa preskúšať a získajte konkurenčnú výhodu na trhu.

Ak ste investor alebo zastupujete záujmy investora (ktorý za projekt platí), vyžadujte doklad o odbornej spôsobilosti - formou doloženia medzinárodne platného certifikátu na úrovni minimálne IPMA stupeň C, alebo jeho ekvivalenty (certifikát dokladuje už aj praktické skúsenosti, nielen teoretické vedomosti).

Iba spoločne dokážeme zvýšiť kvalitu riadenia projektov na Slovensku.

Potrebujete sa poradiť?

Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A®, IPMA ICB® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® , PfMP®, PMBOK® Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute.