Certifikácia projektových manažérov
a odborníkov na projektové riadenie

Čo je to certifikácia?

Certifikácia je proces posúdenia Vašej odbornej spôsobilosti nezávislým orgánom.

V oblasti projektového manažmentu je medzinárodná certifikácia:

  • proces posúdenia Vašej odbornej spôsobilosti na riadenie projektov,
  • podľa niektorého medzinárodného štandardu (IPMA, PRINCE2, PMI...),
  • nezávislým certifikačným orgánom (certifikačnou autoritou).

Certifikácia prebieha formou skúšky/overením zhody so štandardom.

Výsledkom certifikácie
je udelenie medzinárodne platného certifikátu (s platnosťou obvykle na 3 až 5 rokov) a zapísanie Vášho mena do medzinárodnej databázy odborníkov na projektové riadenie.

Re-certifikácia
je predĺženie platnosti Vášho certifikátu. Zvyčajne si vyžaduje iba zdokladovanie praxe za predchádzajúce obdobie platnosti certifikátu (3 až 5 rokov) a preukázanie odborného rastu/vzdelávania (kurzy, konferencie, webináre, články, samoštúdium...).

projektové riadenie certifikácia 900x1900
certifikácia IPMA PRINCE2 PMI

Prečo sa certifikovať?

Z pohľadu jednotlivca - výrazne rastie Vaša hodnota na trhu práce. Stanete sa držiteľom medzinárodne platného certifikátu, ktorý dokladuje, že ste odborníkom v oblasti riadenia projektov. Certifikáty sa vyžadujú aj vo verejnom obstarávaní a Vy budete jeho držiteľom.

Z pohľadu zákazníka - je certifikovaný projektový manažér predpokladom kvalitného riadenia projektu a zodpovedného hospodárenia s financiami a ďalšími prostriedkami, vyčlenenými na projekt.

Z pohľadu zamestnávateľa - je certifikácia svojich pracovníkov  potvrdenie odbornej spôsobilosti nezávislou treťou stranou a obvykle sa využíva ako podmienka na kariérny rast a postup vo funkcii.

Ako prebieha certifikácia?

Certifikácia je skúška/overenie zhody.  Pri skúške sa porovnáva:

  • čo viete (Vaše teoretické znalosti a praktické skúsenosti)
  • s tým, čo by ste ako projektový manažér mali vedieť (podľa požiadaviek konkrétneho štandardu).

Vlastná skúška môže byť vykonaná formou - písomného testu, online testu, individuálneho riešenia príkladov, skupinového riešenia prípadovej štúdie na workshope, či individuálneho pohovoru s hodnotiteľmi a ich kombinácia.

Forma skúšky je odlišná pre rôzne medzinárodné štandardy a pre rôzne stupne certifikátov.

Certifikáty s vysokou hodnotou (IPMA a PMI) vyžadujú pred skúšou aj zdokladovanie praxe uchádzača na projektoch, prípadne zdokladovanie vzdelávania v oblasti projektového riadenia.

No POZOR, nie je certifikát ako certifikát...

Približné porovnanie certifikátov IPMA, PMI, PRINCE2

certifikát IPMA PMI PRINCE2

Ako si vybrať?

IPMA - má ambíciu sa stať najrozšírenejším štandardom na svete. Má až 4 stupňe certifikátov (podľa Vašej praxe) a certifikát dokladuje aj tzv. "mäkké" spôsobilosti a spôsobilosti "zvládnuť prostredie" (stratégiu). Je univerzálny bez ohladu na odvetvie hospodárstva. Skúšky sú v slovenskom jazyku, certifikát IPMA-D je rýchlo získateľný. 

PMI - v súčasnosti nejrozšírenejší štandard - celosvetovo uznávaný. Skúšky  sú online v anglickom jazyku. Základom je procesný model a 10 znalostných oblastí. Vhodný, ak pôsobite na globálnych trhoch, najmä v Amerike a ázii.

PRINCE2 - rýchlo získateľný, nevyžaduje dokladovanie praxe, no má však nízku vypovedaciu hodnotu a je nekompatibilný s inými štandardami (IPMA, PMI, ISO). Skúšky v slovenskom, českom či anglickom jazyku (podľa verzie). Preferovaný vo verejnej správe najmä z dôvodu rýchleho a jednoduchého získania, no pri riadení verejných projektov málo využívaný. Najnižší stupeň certifikátu dokladuje, že držitel iba teoreticky pozná metódu

Chcete si overiť certifikát Vášho zamestnanca či zákazníka?
Chcete nazrieť do medzinárodných databáz?

Potrebujete sa poradiť?

Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr-Všetečka-projektové riadenie

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.