Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom portálu projektoveriadenie.sk je spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o., sídlo Nová 4716/34, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka č.19684/L, IČO: 43809731, DIČ: 2022469779, IČ DPH: SK2022469779.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. (ďalej „predávajúci“) a zákazníkov (ďalej „kupujúci“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy medzi oboma stranami pri nákupe cez internet.
 3. Kupujúcim môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktoré prejavili záujem nakupovať na internetovej stránkeprojektoveriadenie.sk. Kupujúcim sa rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednanej veci.
 4. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj tovarov a služieb (ďalej „obstaranie veci“) uvedenej na internetovej stránke projektoveriadenie.sk. Kupujúci odoslaním svojej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ktoré sú publikované na webovej stránke projektoveriadenie.sk. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že s týmito podmienkami v celom rozsahu súhlasí a na znak súhlasu podáva svoju objednávku na uzatvorenie zmluvy o obstaranie veci.
 5. Pri kúpe elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (e-knihy/eBook-y, audio kurzy, video kurzy) kupujúci súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami udeľuje zároveň súhlas, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Výnimku tvoria prípady, kedy sú zákazníkovi na predajnej stránke ponúknuté konkrétne garancie vrátenia peňazí, ktoré si zákazník môže uplatniť
 6. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní veci. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria inú písomnú zmluvu o obstaraní veci, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o obstaraní veci uprednostnené pred tými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II.
Spôsob objednávania veci a uzatvárania zmluvy o obstaraní veci

 1. Kupujúci prejaví záujem o obstaranie veci svojou objednávkou, ktorú môže realizovať týmito spôsobmi:
  • Vyplnením objednávkového formulára, ktorý sa nachádza na stránke projektoveriadenie.sk a jeho zaslaním elektronickým spôsobom.
  • Prejavením záujmu o obstaranie veci a zaslaním písomnej informácie na elektronickú adresu alebo poštovú adresu predávajúceho.
  • Osobitnou objednávkou podľa štandardov kupujúceho.
 2. Zmluva o obstaraní veci je uzatvorená záväzným akceptovaním – potvrdením objednávky na uzavretie zmluvy o obstaraní veci.
 3. Predávajúci má právo odmietnuť potvrdiť objednávku kupujúceho, pokiaľ kupujúci:
  • nepotvrdí svoj súhlas s obchodnými podmienkami,
  • nesplní svoj záväzok spočívajúci v zaplatení ceny obstarania na základe uzatvorenej zmluvy o obstaraní veci,
  • alebo sú predávajúcemu zrejmé iné nečestné úmysly obchodovania kupujúceho.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Po obdŕžaní potvrdenia objednávky, tzn. po uzavretí zmluvy o obstaraní veci, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu 100% ceny obstarania veci spôsobom a v lehote splatnosti, ako vyplýva z uzatvorenej zmluvy o obstaraní veci.
 2. Po zaplatení 100% ceny obstarania veci je predávajúci povinný kupujúcemu zaslať obstaranú vec tak, aby nedošlo k jej poškodeniu.
 3. Ak je obstaranou vecou služba (napr. prezenčný kurz…), je predávajúci povinný kupujúceho informovať o termíne začatia čerpania služby. Ak kupujúci z objektívnych dôvodov nemôže zahájiť jej čerpanie (nemôže sa dostaviť), má kupujúci právo vyslať náhradníka na čerpanie objednanej služby.
 4. Ak je obstaranou vecou objednaný tovar, predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať nepoškodenosť a úplnosť objednanej veci.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k veci jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Článok IV.
Ceny, poplatky a dodacie lehoty

 1. Aktuálne ceny vecí uvádza predávajúci na internetovej stránke projektoveriadenie.sk. Všetky ceny obstarávaný vecí sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. O sadzbe DPH a výške DPH je kupujúci informovaný na daňovom doklade, ktorý je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu.
 2. Ceny sa môžu v priebehu roka meniť. Kupujúci kupuje veci za aktuálne ceny, v tom čase uvedené predávajúcim na internetovej stránke projektoveriadenie.sk.
 3. Predávajúci má právo cenu veci navýšiť o náklady spojené s jeho odoslaním a doručením kupujúcemu (ďalej „poplatky“). Kupujúci musí byť informovaný o výške poplatkov. Kupujúci záväzným akceptovaním objednávky potvrdzuje svoj súhlas s výškou poplatkov.
 4. Predávajúci informuje kupujúceho o spôsobe platby za vec na internetovej stránke projektoveriadenie.sk.
 5.  Dodacie lehoty sú závislé od zvoleného spôsobu platby, dodania a dostupnosti obstarávanej veci. Pri objednaní tovarov je tovar odoslaný zvyčajne prvý pracovný deň po pripísaní ceny tovaru na účet predávajúceho, ak sa strany nedohodnú inak. Vlastné doručenie trvá zvyčajne 2 – 3 pracovné dni.
 6. Súčasťou každej dodávky je priložený doklad o zaplatení, faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň plní úlohu záručného listu. Ak doklad o zaplatení chýba, prosíme čo najskôr nás informuje telefonicky alebo elektronickou správou. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na internetovej stránke projektoveriadenie.sk.
 7.  Ak predávajúci z objektívnych dôvodov nebude schopný dodať objednanú vec, za ktorý už kupujúci zaplatiť, je predávajúci povinný platbu vrátiť a to okamžite, najneskôr však do 14 dní.

Článok V.
Miesto dodania

 1. Miestom dodania tovaru je poštová adresa dodania, ktorú uvedie kupujúci v objednávke.
 2. Miesto dodania služby je miesto konania služby, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú.
 3. Kupujúci je povinný objednanú vec prevziať na dohodnutom mieste dodania.
 4. Záväzok dodať vec sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme vec v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne vec prevziať.
 5. V prípade, ak si kupujúci vec neprevezme, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s vrátením veci (poštovné súvisiace so spätným zaslaním veci) alebo iných priamo vynaložených nákladov.
 6. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Článok VI.
Ochrana osobných údajov

 1. V súlade s ustanovením zákona. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, predávajúci nepotrebuje od kupujúceho výslovný súhlas pre potrebu spracovania jeho osobných údajov ako dotknutej osoby, v podobe: titul, meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný telefón a email, pokiaľ predávajúci tieto osobné údaje spracúva bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby predávajúceho v poštovom styku s kupujúcim a evidencie týchto údajov.
 2. Ochrana osobných údajov je bližšie špecifikovaná na stránke https://projektoveriadenie.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Článok VII.
Zasielanie Newsletter-u a bezplatných vecí

 1. Pre možnosť odoberania bezplatných vecí (zvyčajne Newsletter-ov, elektronických pomôcok a študijných materiálov), ktoré predávajúci ponúka svojim zákazníkom, je potrebná registrácia kupujúceho v minimálnom rozsahu potrebnom na bezplatné doručenie uvedenej veci (meno a emailová adresa).
 2. Touto registráciou kupujúci zároveň udeľuje súhlas predávajúcemu na zasielanie obchodných oznámení (Newsletter-ov) na uvedenú emailovú adresu. Tieto obchodné oznámenia nie sú považované za nevyžiadanú poštu. Kupujúci má právo sa odhlásiť z odoberania týchto obchodných oznámení.

Článok VIII.
Záručná doba a reklamácie tovaru

 1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode na tomto portáli je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
 2. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu asistent@projektoveriadenie.sk alebo v pracovných dňoch telefonicky na +421 918 663 244. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.
 3. Ak ste sa rozhodli tovar reklamovať, kontaktujte nás prosím. Usmerníme Vás a spoločne predídeme možnému predlžovaniu lehoty vybavovania reklamácie z dôvodu formálneho pochybenia. Vrátený tovar nikdy neposielajte ako dobierku.
 4. Tovar podľa usmernenia zašlite poštovým balíkom na adresu GARANT PARTNER PLUS, s.r.o., Nová 4716/34, 031 01 Liptovský Mikuláš. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorú sme Vám zaslali s tovarom. Tovar je možné odovzdať aj osobne na uvedenej adrese.
 5. Tovar doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 6. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy Vám kúpnu cenu vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, napríklad výmenou kus za kus alebo poskytnutím poukážky na zľavu pri ďalšom nákupe u nás.
 7. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky službou Packeta). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.
 8. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

1.       Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy.

2.       V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (e-knihy), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

3.       Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Vzor zápisu „Formular_odstoupenie_od_kupnej_zmluvy“. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky.
 2. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dátumom ich uverejnenia na internetovej stránkeprojektoveriadenie.sk. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase akceptovania záväznej objednávky na sprostredkovanie veci.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 02.09.2015.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 041 / 7632 130
Fax: 041 / 7632 139
E-mail: za@soi.sk

Aktualizované 11. 05. 2022