Etický kódex
projektového manažéra

Vedeli ste, že existuje niečo ako
"Hippokratova prísaha" projektových manažérov?

Etický kódex projektového manažéra

Hippokratova prísaha, pomenovaná podľa gréckeho lekára Hippokrata z Kósu, je súbor etických pravidiel pre konanie lekára. Je to text, na ktorý prisahajú budúci lekári. Považuje sa za prvú podstatnú formuláciu lekárskej etiky.

Obdobne aj v iných spoločenstvách (angl. Communities) sa prijímajú súbory etických pravidiel, charakteristické pre konkrétne odvetvia. Výnimkou nie sú ani projektoví manažéri.

Základné pojmy

Začnime jednoduchým vysvetlením základných pojmov:

 • Etiketa - spoločenské správanie (spojené so slušnosťou a zdvorilosťou) - nie je súčasťou tohto článku,
 • Etika - čestné správanie (spojené s poctivosťou),
 • Etický kódex - súbor etických pravidiel, uznávaných a záväzných pre určitú skupinu/spoločenstvo.

IPMA®
International Project Management Association

Inšpiráciou v tejto oblasti môže byť medzinárodný štandard projektového riadenia IPMA. Asociácia IPMA vlastní a udržiava medzinárodný štandard projektového riadenia IPMA ICB® - Individual Competence Baseline (v preklade Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie), ktorý sa využíva na certifikáciu členov projektových tímov, manažérov projektov, programov a portfólií.

IPMA a jej národné organizácie (ako aj IPMA Slovakia) majú jednotné pravidlá profesionálneho správania sa odborníka na projektové riadenie, definované ako etický kódex odborníka na projektového riadenia.

Poznámka autora:
Pojem  odborník na projektové riadenia (OPR) je širší pojem, ktorý v sebe zahŕňa manažérov projektov, členov projektových tímov, ale aj manažérov programov, manažérov portfólií a iných špecialistov zúčastňujúcich sa na riadení projektov, programov a portfólií.

Každý záujemca o certifikát IPMA, sa vlastnoručným podpisom (v objednávke/prihláške na certifikáciu) zaväzuje dodržiavať súbor etických pravidiel, definovaných asociáciou IPMA.

Etický kódex IPMA® je rozdelený do nasledovných častí:

 • Preambula (úvodné vysvetlenie dôvodu potreby etického kódexu);
 • Článok I - Štandardy správania;
 • Článok II - Projekt a projektový tím;
 • Článok III - Informovanie o projekte;
 • Článok IV - Vzťah k verejnosti.

Nedodržiavanie etického kódexu je dôvodom na:

 • neudelenie certifikátu IPMA,
 • odobratie certifikátu IPMA,
 • nepredĺženie platnosti certifikátu (re-certifikácia) IPMA.

ETICKÝ KÓDEX ODBORNÍKA NA PROJEKTOVÉ RIADENIE
podľa štandardu IPMA®


Preambula

Odborníci na projektové riadenie pri výkone svojho povolania ovplyvňujú život v mnohých sférach spoločnosti. Preto je potrebné, aby každý certifikovaný odborník na projektové riadenie (ďalej „OPR“) vykonával svoju profesiu tak, aby si jej etickou úrovňou získaval a udržiaval dôveru členov projektového tímu, kolegov, zamestnancov, zamestnávateľov, zákazníkov a verejnosti.

Článok I
Štandardy správania

OPR udržiava vysoký štandard profesionálneho správania, komunikácie a vystupovania tak pri výkone svojho povolania, ako aj v osobnom živote:

a)    prijíma zodpovednosť za svoje rozhodnutia,

b)   začne pracovať na projekte až po tom, keď sa s podmienkami realizácie projektu podrobne oboznámil a zistil, že jeho odborná spôsobilosť mu umožňuje profesionálne zvládnutie projektu,

c)    pravdivo informuje zúčastnené strany projektu o rozsahu svojej odbornej spôsobilosti,

d)   trvalo udržiava vysokú úroveň svojich profesionálnych schopností a zručností a oceňuje význam osobného rozvoja a vzdelania,

e)   zvyšuje prestíž svojej profesie tým, že ju vykonáva dôstojne,

f)    dodržiava tento kódex a motivuje členov projektového tímu, aby konali v duchu tohto kódexu,

g)   dodržiava zákony krajiny, v ktorej pôsobí.

Článok II
Projekt a projektový tím

OPR pri svojej práci:

a)   zabezpečuje také vedenie projektu, ktoré podporí maximálnu efektívnosť vynakladania vložených prostriedkov,

b)   uplatňuje zručnosti pri zaobchádzaní s riadiacimi nástrojmi a technikami na dosiahnutie požadovaných parametrov projektu (kvality, nákladov a termínov) tak, ako to bolo naplánované,

c)    zaobchádza slušne so všetkými členmi projektového tímu, kolegami a ostatnými spolupracovníkmi bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie, vek alebo pôvod,

d)   zabezpečuje primerané pracovné podmienky pre členov projektového tímu,

e)   ochraňuje členov projektového tímu pred neopodstatnenými vonkajšími vplyvmi,

f)     od svojho okolia vyžaduje a členom projektového tímu poskytuje spätnú väzbu a dôveruje aktivitám iných pri plnení úloh,

g)   pomáha členom projektového tímu, kolegom, spolupracovníkom v ich odbornom rozvoji.

Článok III
Informovanie o projekte

OPR vo svojich vzťahoch k osobám zúčastneným na projekte:

a)   vystupuje ako dôveryhodný zástupca realizátora projektu v odborných a obchodných záležitostiach,

b)   narába s obchodnými a technickými informáciami klienta ako s dôvernými, až kým tieto informácie nie sú oficiálne uvoľnené,

c)    upozorňuje osoby zúčastnené na projekte na informácie, ktoré možno prezentovať a na možnosť vzniku konfliktu záujmov,

d)   žiadnej osobe zúčastnenej na projekte nedá, ani od žiadnej osoby neprijme priamo alebo nepriamo žiadny dar, platbu alebo službu nezanedbateľnej hodnoty,

e)   čestne a pravdivo podáva správy o stave projektu.

Článok IV
Vzťah k verejnosti

OPR pri svojej práci:

a)   dbá o ochranu životného prostredia, zdravie ľudí a bezpečnosť života,

b)   otvorene upozorňuje verejnosť na prípady ohrozenia zdravého životného prostredia, zdravia, bezpečnosti a všeobecného blahobytu,

c)    prispieva k rozširovaniu povedomia verejnosti o existencii a význame projektového riadenia a k šíreniu pozitívnych informácií o profesii projektového riadenia a o jeho úspechoch.

 

Najnovšie znenie Etického kódexu medzinárodného štandardu IPMA je popísané v dokumente:

 • IPMA Code of Ethics and Professional Conduct (Etický kódex IPMA a profesionálne správanie).

Dokument je voľne stiahnuteľný na webových stránkach IPMA.world

Etický kódex podľa štandardu PMI®
Project Management Institute

Project Management Institute vlastní a udržiava medzinárodný štandard projektového riadenia PMBOK® Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (v preklade Sprievodca súborom znalostí na projektové riadenie), ktorý sa využíva na certifikáciu členov projektových tímov a manažérov projektov.

Etické pravidlá podľa medzinárodného štandardu PMI sú popísané v dokumentoch:

 • Code of Ethics & Professional Conduct (Etický kódex a profesionálne správanie),
 • Ethical Decision-Making Framework (Rámec pre etické rozhodovanie).

Oba dokumenty sú voľne stiahnuteľné na webových stránkach PMI.org

Kódex spoločenstva Axelos®
PRINCE2®

Spoločnosť AXELOS vlastní a udržiava medzinárodný štandard projektového riadenia PRINCE2® - PRojects IN Controlled Environments (v preklade Projekty v riadených/ovládaných prostrediach), ktorý sa využíva na certifikáciu členov projektových tímov a manažérov projektov.

Pravidlá spoločenstva AXELOS sú popísané v dokumente:

 • Community Code of Conduct (Kódex správania spoločenstva).

Tento kódex správania sa vzťahuje na stránku AXELOS.com a platformy sociálnych médií, fóra a blogy. Dokument je k dispozícii na webových stránkach axelos.com.

Autor

Potrebujete sa poradiť? Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® a IPMA ICB® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® , PfMP®, PMBOK® Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™ Guide  je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka, www.ptbok.com.