Referencia

Slovenské elektrárne, a. s. 

V júli 2019 sme v našej spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.  vykonali organizačnú zmenu, kde sme vytvorili útvar Riadenia investičných projektov. Hlavným cieľom zmeny bolo zaviesť rolu Projektového manažéra vedúceho investičných projektov v rámci prípravy, realizácie a ukončovania. Tím sme skladali z ľudí s rôznymi skúsenosťami a vedomosťami projektového manažmentu.

Kolegovia z GARANT PARTNER PLUS (GPP) nám pripravili komplexný a ucelený viacmodulový program školení zahŕňajúci teóriu projektového manažmentu podľa štandardu IPMA, ale aj prierez mäkkých zručností potrebných pre efektívny  výkon role projektového manažéra. Školenie nadmieru splnilo naše  očakávania – nastavenie rovnakej úrovne teoretických znalostí projektového manažmentu, získanie rovnakej slovnej zásoby a vnímania role projektového manažmentu v prostredí našej spoločnosti pre celý nový tím.

Veľmi oceňujem bezchybnú a dôslednú prípravu školiteľov na každý modul, interaktívne vedenie školenia vrátane cvičení a prípadových štúdií podporujúcich preberanú teóriu, ale aj posilnenie správnych pracovných návykov projektového manažéra so zameraním na prezentáciu, riadenie projektového tímu, dôslednosť a dodržiavanie termínov.

V rámci celého programu školenia sme dostali ponuku riešiť aj mini projekty na zlepšenie s koučingom školiteľov. Toto bola v našej situácii vysoká pridaná hodnota, nakoľko sme si pre tento účel zvolili vypracovanie internej smernice na výkon činností nášho nového útvaru.

Veľkým prínosom pre nás bol aj študijný materiál – publikácia Projektové myslenie – výborná anglicko-slovenská knižka k teórii projektového manažmentu.

Na koniec by som ešte chcela vyzdvihnúť výbornú atmosféru na školeniach a tiež ponuku od kolegov z GPP na koučing a podporu našich aktuálnych alebo aj budúcich otvorených bodov v oblasti projektového manažmentu v našej spoločnosti.

Ďakujem školiteľom za všetko, čo nám na školení dali.

projektové-riadenie-slovenské-elektrárne_392x178

Miroslava Molnárová
Manažér útvaru Riadenia projektov
Slovenské elektrárne, a. s.