IPMA recertifikácia

Ako predĺžiť platnosť certifikátu IPMA bez skúšky?

Chcete si overiť platnosť vášho IPMA certifikátu? Prejdite na web IPMA World s databázou...

IPMA logo projektové riadenie

Pre všetkých aboslventov našich kurzov ponúkame konzultaciu pred re-certifikáciou ZDARMA.
Zavolajte alebo napíšte: vsetecka@garantpp.sk, +421 905 800 995

No najskôr si prečítajte tento článok... 🙂

Ak ste držiteľom medzinárodného certifikátu IPMA – nezabudnite, že jeho platnosť je 5 rokov.
Čo je potrebné vykonať, ak sa blíži koniec jeho platnosti?
Aké sú možnosti? Poradíme vám...

Vždy existujú najmenej 2 možnosti:

 • Predĺženie platnosti súčasného certifikátu IPMA;
 • Zvýšenie odbornej spôsobilosti získaním certifikátu IPMA vyššieho stupňa (nová certifikácia).

Poznámka:
IPMA® (International Project Management Association) je medzinárodná asociácia projektového manažmentu, ktorá umožňuje certifikáciu jednotlivcov (projektových manažérov) aj organizácií. 

IPMA Slovakia projektový manažment logo

Na Slovensku je IPMA zastúpená Spoločnosťou pre projektové riadenie SPPR, ktorá používa značku IPMA Slovakia.

IPMA recertifikácia projektový manažment

Predĺženie platnosti certifikátu IPMA
(IPMA recertifikácia)

Predĺženie platnosti certifikátu sa nazýva recertifikácia.
Proces recertifikácie podľa IPMA má od roku 2018 svoje nové pravidlá.

Dobrou správou je, že:

 • NEMUSÍTE opätovne absolvovať certifikačnú skúšku IPMA.
 • NEMUSÍTE absolvovať prípravné kurzy.

Postačuje ak:

 • máte stále platný certifikát IPMA (nižšie sú uvedené výnimky),
 • vypíšete Objednávku  (prihlášku na recertifikáciu) a formulár Sebahodnotenie,
 • vypíšete Správu o praxi a vzdelaní - prehľad projektov s prílohou na Určenie zložitosti projektov,
 • zaplatíte IPMA recertifikačný poplatok.

Poznámka:

O recertifikáciu IPMA môžete požiadať pred ukončením platnosti certifikátu IPMA alebo až 6 mesiacov po vypršaní jeho platnosti. Vo výnimočných situáciách sa doba môže predĺžiť až na 12 mesiacov s patričným odôvodnením. Ak stanovený limit podania objednávky na recertifikáciu IPMA nestihnete, certifikát stratí svoju platnosť. Pre opätovné získanie certifikátu IPMA je potrebné vykonať novú certifikačnú skúšku IPMA.

Nové podmienky IPMA recertifikácie
podľa ICB 4
(platné od roku 2018)

V procese recertifikácia IPMA sa overuje, či uchádzač vykonával prax ako projektový manažér.

Hodnotí sa obdobie 5 rokov (60 mesiacov) od poslednej certifikácie alebo recertifikácie IPMA a uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky:

1.

Vykonával prax projektového manažéra minimálne 30 mesiacov v príslušnej roli na projektoch so zložitosťou adekvátnou pre stupeň certifikátu, ktorý vlastní (a ktorého platnosť chce predĺžiť):

 • certifikát IPMA stupeň D - nevyžaduje sa dokladovanie zložitosti projektov, iba dĺžka praxe,
 • certifikát IPMA stupeň C - uchádzač riadil projekty so zložitosťou 1,6 (jednoduché projekty) alebo bol zástupca manažéra projektu na projektoch so zložitosťou projektu minimálne 2,5
 • certifikát IPMA stupeň B - uchádzač riadil projekty so zložitosťou 2,5 (komplexné projekty) alebo bol zástupca manažéra projektu na projektoch so zložitosťou projektu minimálne 3,2
 • certifikát IPMA stupeň A - uchádzač riadil veľmi zložité projekty so zložitosťou 3,2 (strategické projekty).

2.

Poskytol dôkazy o ďalšom odbornom vzdelávaní minimálne 35 hodín/ročne priebežného profesionálneho rozvoja, (t.j. celkom 175 hodín) od poslednej certifikácie/recertifikácie.

Napríklad:
Aktívne vystúpenia či pasívna účasť na konferenciách, seminároch a workshopoch, účasť na kurzoch, písanie odborných článkov, samoštúdium čítaním kníh, noriem a inej odbornej literatúry či odborných webových portálov a podobne.

3.

Pôsobil v súlade s kódexom profesionálnej etiky (podľa štandardu IPMA).

Novinky, výnimky a prechodné ustanovenia

Držitelia certifikátov IPMA sa v závislosti od odbornej praxe môžu recertifikovať:

 • na rovnaký certifikačný stupeň (platí pre IPMA-D, C, B, A),
 • na rovnaký certifikačný stupeň v inej doméne (platí iba pri prvej recertifikácii) a vzťahuje sa na nové certifikáty IPMA v doménach "program" a "portfólio"
  • IPMA-B projekty - IPMA-B programy - IPMA-B portfólio,
  • IPMA-A projekty - IPMA-A programy - IPMA-A portfólio,
 • na nižší certifikačný stupeň v rovnakej doméne (platí pre IPMA-C, B, A), pričom recertifikácia na pôvodný stupeň v budúcnosti už nie je možná, iba nová certifikácia.

Ako to preukázať?

Vyplnením požadovaných tlačív. Na stránke IPMA Slovakia (link nižšie) si stiahnite požadované tlačivá a vypíšte ich podľa pokynov na vyplnenie. Nezabudnite ku každému popisovanému projektu pripísať 2 referenčné osoby s kontaktmi na overenie uvádzaných údajov.

Po vyplnení on-line Objednávky IPMA recertifikácie vám budú vygenerované prístupové práva do vášho adresára, kam vložíte všetky požadované dokumenty. Pridelený hodnotiteľ posúdi splnenie kritérií, preverí pravdivosť údajov u referenčných osôb a v prípade potreby vás požiada o doplnenie údajov.

Výsledok IPMA recertifikácie vám bude oznámený správou na váš e-mail. V prípade úspešnej recertifikácie vám bude vystavený certifikát IPMA (v slovenskom a anglickom jazyku) s novou dobou platnosti na 5 rokov. Certifikát  vám bude zaslaný v PDF formáte. Zaslanie tlačenej verzie certifikátu je na vyžiadanie za administratívny poplatok.

Podľa akých kritérií sa posudzuje zložitosť projektov?

Zložitosť projektov sa posudzuje podľa týchto 10 kritérií:

 1. Ciele a hodnotenie výsledkov (zložitosť súvisiaca s výstupom);
 2. Procesy, metódy, nástroje a techniky (zložitosť procesu);
 3. Zdroje vrátane finančných prostriedkov (zložitosť súvisiaca so vstupmi);
 4. Riziká a príležitosti (zložitosť súvisiaca s rizikom);
 5. Zúčastnené strany a integrácia (zložitosť súvisiaca so stratégiou);
 6. Vzťahy so stálymi organizáciami (zložitosť súvisiaca s organizáciou);
 7. Kultúrny a sociálny kontext (sociálno-kultúrna zložitosť);
 8. Vedenie, tímová práca a rozhodnutia (zložitosť súvisiaca s tímom);
 9. Stupeň inovácie a všeobecné podmienky (zložitosť súvisiaca s inováciami);
 10. Miera koordinácie (zložitosť súvisiaca so samostatnosťou).

Každé kritérium má ďalšie podkritériá, ktoré vám výrazne pomôžu určiť zložitosť projektu. Bodová škála je 1 až 4. Všetko je vysvetlené vo formulári - Určenie zložitosti projektov, ktorý je dostupný na stránke IPMA Slovakia (link nižšie).

Prehľad nových certifikátov IPMA podľa ICB 4
(platné od roku 2018) v troch doménach:

doména PROJEKTY

IPMA stupeň A
Certifikovaný riaditeľ projektov
(Certified Project Director)

IPMA stupeň B
Certifikovaný manažér komplexných projektov (Certified Senior Project Manager)

IPMA stupeň C
Certifikovaný projektový manažér (Certified  Project Manager)

IPMA stupeň D
Certifikovaný člen projektového tímu
(Certified Project Management Associate)

doména PROGRAM

IPMA stupeň A
Certifikovaný riaditeľ programov (Certified Programme Director)

IPMA stupeň B
Certifikovaný manažér komplexných programov (Certified Senior Programme Manager)

doména PORTFÓLIO

IPMA stupeň A
Certifikovaný riaditeľ portfólií (Certified Portfolio Director)

IPMA stupeň B
Certifikovaný manažér komplexných portfolií (Certified Senior Portfolio Manager)

Čo keď?
Najčastejšie otázky a odpovede...

Čo ak sa nestihnem recertifikovať v dobe platnosti certifikátu?
Máte ešte 6 mesiacov na recertifikáciu. Vo výnimočných situáciách sa doba môže predĺžiť až na 12 mesiacov s patričným odôvodnením.

Čo ak som už uvedenú dobu premeškal?
Ak máte stále záujem o certifikát IPMA, je potrebné sa prihlásiť na novú certifikačnú skúšku.

Čo ak nedokážem zdokladovať prax s požadovanou zložitosťou projektov?
Môžete požiadať o recertifikáciu na nižší stupeň certifikátu IPMA, na ktorý zložitosť projektov zdokladovať viete. 

Súvisiace články

Chcete si stiahnuť aktuálne tlačivá na IPMA recertifikáciu? Prejdite na web IPMA Slovakia...

IPMA Slovakia projektový manažment logo

Chcete si overiť platnosť vášho IPMA certifikátu? Prejdite na web IPMA World s databázou...

IPMA logo projektové riadenie

Autor

Potrebujete sa poradiť? Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti hodnotiteľa IPMA ...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Zdroj:

https://www.ipmaslovakia.sk/certifikacia/

Ilustračné foto
Obrázok od Pete Linforth z Pixabay 
Ochranné známky
PMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® , PfMP®, PMBOK®  Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™  Guide je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.

Ak kurzy projektového riadenia,
tak z portálu ProjektoveRiadenia.SK

ProjektoveRiadenia.SK je tu pre vás, aby ste efektívne riadili projekty a boli úspešní.